La Revista per instruir ed emprender linguatgs

Editorial

Il text en sias pli diversas tipologias survegn in’impurtanza pli e pli gronda en l’instrucziun da la segunda lingua (L2). Suenter che Babylonia ha deditgà in numer a quai gia avant insaquants onns (1/1997), s’occupa la revista ussa danovamain da questa tematica. Per pudair porscher ina contemplaziun critica e differenziada laschain nus dilucidar las tematicas per regla da plirs auturs cun differents puntgs da vista.
Questa giada dentant faschain nus in’excepziun e laschain vegnir a pled ina gruppa d’auturs che posseda ina vasta experientscha areguard in project da refurma extendì da l’instrucziun da L2 en la Provinza autonoma da Bulsaun. L’interess per questa refurma è particularmain grond perquai ch’ella vul, a basa d’in concept coerent, restructurar cumplettamain l’instrucziun da L2 en l’entir sistem da scola, damai da la scolina al stgalim secundar II. Ils scolasts e las scolastas da tut ils stgalims èn vegnids instruids en l’avischinaziun da la “ermeneutica sceptica” da Hans Hunfeld ed emprovan ussa d’introducir las atgnas activitads didacticas cun adiever sistematic dal text.
Las refurmas da scola n’èn savens betg coerentas, saja quai per mancanza da la forza politica suffizienta per realisar ina refurma simultana sin tut ils stgalims u perquai ch’ins attribuescha ina clera prioritad a la diversitad ed a la libertad metodologica. Sco las contribuziuns en questa revista mussan, ristga la regiun da Bulsaun d’ir ina nova via. I vegn a sa mussar sch’ins po cuntanscher cun quella in’instrucziun da la segunda lingua pli moderna ed effizienta. Questa dumonda è impurtanta gist perquai che las refurmas da l’instrucziun da la segunda lingua realisadas ils ultims 20 fin 30 onns vegnan crititgadas cun raschun pervia da lur effizienza manglusa. In exempel tipic en quest connex èn las refurmas da l’instrucziun da franzos en Svizra tudestga e da l’instrucziun da tudestg en Svizra romanda. Precis cun questa effizienza manglusa defendan ils aderents ina redimensiun da l’instrucziun L2 en scola populara e dattan la preferenza a l’englais. En mintga cas po la finamira da la plurilinguitad vegnir realisada a lunga vista mo sche l’instrucziun da la segunda lingua vegn restructurada a moda persvadenta ed efficazia. L’experientscha da Bulsaun vegn a furnir senza dubi infurmaziuns interessantas en quest reguard. En la medema direcziun mussan era las tesas areguard l’instrucziun da linguas estras en scola primara. Nus publitgain questas tesas sco argumentari en vista a las discussiuns en intgins chantuns da la Svizra tudestga, nua ch’èn vegnidas lantschadas iniziativas cunter duas linguas estras en scola primara. En ils proxims numers vegn Babylonia a dar spazi ad opiniuns e contribuziuns criticas davart questa discussiun.

La redacziun