La Revista per instruir ed emprender linguatgs

Editorial

Durant in curs da perfecziunament m’ha ina participanta dumandà pertge ch’ella e bleras da sias collegas hajan l’impressiun ch’i vegnia adina pli difficil d’instruir linguas estras – e quai malgrà tut la perscrutaziun, computer e portfolio. Ils novs svilups n’hajan betg cuntanschì in livel pli aut da las cumpetenzas dals/da las scolaras.
Nus legiain savens artitgels, els quals vegn rapportà da success cun projects. Las chasas edituras accentueschan che la motivaziun dals emprendiders saja „creschì considerablamain“ cun il nov med d’instrucziun. Sch’ ins dubitescha da la nizzaivladad dal portfolio, pon ins - legend tut las istorgias da success en las revistas - survegnir l’impressiun , ch’ins saja la suletta che sa fa talas dumondas. En il rom d’ina retschertga ch’ è vegnida fatga dacurt en in pajais da la UE han ins laschà schliar scolarAs pensums d’examen da chapientscha da text dals onns 1990, 1995 e 2000. Ils resultats han mussà ch’il livel è restà precis il medem. Bravo! Nus essan gia cuntents sch’ ils resultats n’èn betg vegnids pli nauschs.
Instruir è in cumbat permanent per l’attenziun dals/da las scolarAs. I n’è betg lev, da chattar mintga di l’energia da sa confruntar il glindesdi la damaun cun ina classa ch’ è pli interessada da barattar ils eveniments da la fin d’emna che da far ina autovalitaziun a basa dal Portfolio da linguatgs.
I dat blers facturs che influenzeschan l’emprender dals/da las scolarAs. Ils resultats cuntanschids en il rom da projects pon ins savens gnanc transponer pervi da las circumstanzas pauc favuraivlas en situaziuns normalas.
Malgrà questas dischillusiuns è la collega numnada tuttina sa participada dal curs da perfecziunament. Per ella eri impurtant d’obtegnair novs impuls e da pudair barattar experientschas cun ils collegas. Per pudair motivar sasezs ed auters èsi propi meglier da sa scolar e da tschertgar novas vias. Perquai vuless la redacziun da Babylonia render la revista anc pli attractiva per scolastas en la pratica.
Il barat cun collegas resta impurtant, dentant las contribuziuns en Babylonia èn savens istorgias da success (tgi scrivess er gugent da las atgnas disditgas?!).
Ils lecturs/las lecturas da Babylonia na chattan betg la part tematica usuala en quest numer. La redacziun ha survegnì bleras contribuziuns interessantas e tschiffa la chaschun da las publitgar en il davos numer dal 2005. I sa tracta d’artitgels da la IDT a Graz e d’ina conferenza davart l’acquist d’in terz linguatg. Perquai ch’i vegn a dar en plirs chantuns votaziuns davart l’instrucziun da linguatgs esters en la scola primara, vegn questa dumonda impurtanta da la politica da linguatgs discutada en insaquantas contribuziuns.
Nus giavischain buna lectura e nova motivaziun per il mintgadi.

Gé Stoks