La Revista per instruir ed emprender linguatgs

Istorgia de la revista

Babylonia, cun trais numers annuals, é ina revista per emprender ed instruir linguatgs. Cun ina orientaziun multiculturala e plurilingua è ella in instrument da lavur pert tut quels che s'occupan professiunalmain cun l'emprender, l'instrucziun e la didactica da linguatgs.
 
Babylonia publitgescha contribuziuns da magisters da linguatg, da scienziads sin l'ambient da la didactica da linguatg e da la linguistica. Quellas èn adina scrittas en il linguatg original cun ina curta resumaziun en in auter linguatg. La redacziun pona ils seguents accents:

  • da vesair la lingua betg mo sco med da communicaziun, mabain sco med d'expressiun d'identitad culturala e sco med d'avischinaziun e chapientscha vicendaivla da diversas furmas e concepziuns da vita;
  • da trair a niz l'occasiun da far punts tranter teoria e pratica, en l'interess reciproc da quels ch'èn occupads en scienzia ed instrucziun;
  • da crear la chaschun da stabilir contacts tranter las diversas linguas e tranter divers secturs da la scola;
  • da mussar las pussaivladads da realisar ina didactica da linguatg averta, che valurisescha dapli las abilitads dal student, che tira a niz meglier ils agids didactics e che unescha pli ferm lingautg(s) primar(s) e secundar(s).

Mintga numer da Babylonia tracta in tema principal (p.ex. "Emprender il vocabulari" u "Las linguas en la maturitad professiunala") cun cuntribuziuns infurmativas ed approfundidas e cuntegna materials didactics e rapports d'experienza da la pratica d'instrucziun, sper rubricas d'infurmaziun davart l'actualitad da las linguas.

Babylonia offerescha a Vus la pussaivladad:

  • d'obtegnair infurmaziuns tar innovaziuns didacticas e tar la scrutaziun sin il sectur da l'instrucziun e da l'emprender linguatgs;
  • da disponer da materials didactics cumprovads en il mintgadi da l'instrucziun;
  • da s'informar davart l'actualitad scolastica e politica da las linguas en Svizra ed en l'Europa;
  • da contribuir ina part tar la realisaziun d'ina societad plurilingua e multiculturala.